ดีเดย์ 1 ก.ค. 58 อย. พร้อม เริ่มให้บริการคู่มือประชาชน ปฏิบัติง่ายไม่ยุ่งยาก ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

  • 30 Jun 2015
  • /
  • 1

      1 ก.ค. 58 ดีเดย์  อย. พร้อม เริ่มให้บริการคู่มือประชาชนรูปแบบใหม่ จำนวน 237 คู่มือ ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เผย เป็นคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้  ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก สนองนโยบายรัฐ อำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน  ด้วยความรวดเร็ว ลดความสิ้นเปลือง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เตรียมเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ อย. กระทรวงสาธารณสุข และ กพร. สามารถติดต่อรับคู่มือได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  อย. อีกทั้งได้ตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแก้ปัญหาจากการใช้คู่มือใหม่ได้อย่างทันท่วงที
 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล ได้ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อขจัดความล่าช้าสิ้นเปลืองและยุ่งยากในกระบวนการต่างๆ ที่ประชาชนต้องมาติดต่อส่วนราชการ พร้อมกับป้องกันการคอรัปชั่นด้วย นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อย. อย่างเต็มที่ โดย อย. เป็นหน่วยงานหนึ่ง  ที่มีการให้บริการกับประชาชนเกี่ยวกับงานอนุญาตด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในเรื่องการอนุญาตสถานที่ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การนำเข้า จนถึงการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ซึ่งได้จัดทำคู่มือประชาชน รวม 237   คู่มือ เป็นคู่มือที่อ่านเข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้ไม่ซับซ้อน และไม่ยุ่งยาก สามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน แบ่งเป็น คู่มือด้านอาหาร จำนวน 31 คู่มือ , ด้านยา จำนวน 54 คู่มือ , ด้านเครื่องมือแพทย์ จำนวน 40 คู่มือ , ด้านวัตถุเสพติด จำนวน 51 คู่มือ ,ด้านงานด่านอาหารและยา จำนวน 15 คู่มือ , ด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 46 คู่มือ ทั้งนี้ อย. จะเริ่มเผยแพร่คู่มือเหล่านี้ให้กับประชาชนที่มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เป็นต้นไป ซึ่งสามารถดำเนินการก่อนที่ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดย อย. ได้ตั้งทีมแก้ไขปัญหาแบบเคลื่อนที่เร็ว สำหรับให้คำปรึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที สำหรับผู้รับบริการที่อยู่ต่างจังหวัด อย. ได้นำคู่มือ ที่จัดทำเกี่ยวกับงานอนุญาตต่าง ๆ ตามข้างต้น มอบให้จังหวัดด้วยเพื่อให้จังหวัดนำไปใช้เป็นต้นแบบในการปรับให้เหมาะสมกับจังหวัดต่อไป
อย่างไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกด้านการอนุญาตของ อย. ส่วนใหญ่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ อยู่แล้ว แต่มีบางกระบวนงานที่ อย. ได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ได้แก่ การทำแบบฟอร์มการตรวจรับเอกสาร ซึ่งทั้งผู้ยื่นและเจ้าหน้าที่ จะใช้ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะมีการบันทึกและกำหนดวันที่ต้องนำเอกสารมาเพิ่มหรือแก้ไข พร้อมลงนามทั้ง 2 ฝ่ายโดยผู้ยื่นขออนุญาตจะเก็บสำเนาไว้
      เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า คู่มือประชาชนที่จัดทำขึ้นจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th)   ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถศึกษาขั้นตอน วิธีการ เอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อนที่จะมายื่นขออนุญาตได้ เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาด และช่วยให้การอนุญาตรวดเร็วขึ้น โดยประชาชนสามารถติดต่อรับบริการด้านการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อย. (One Stop Service Center : OSSC) ชั้น 1 อาคาร 5 ตึก อย. ซึ่งศูนย์ OSSC นี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ดังกล่าวสามารถรองรับผู้จะมาใช้บริการเฉลี่ยถึง 400 คนต่อวัน ที่สำคัญ ศูนย์ OSSC ของ อย. ได้รับการประเมิน ISO 9001:2008 Quality Management Systems-Requirements เมื่อปี 2557 ด้านการบริหารจัดการระบบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ คำแนะนำ ส่วนรับคำขอและส่วนอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการรับรองด้านมาตรฐานการให้บริการของศูนย์แห่งนี้   
     เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. จะดำเนินการทุกวิถีทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งการจัดทำคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ นี้ จะช่วยขจัดความล่าช้า  ทำให้งานรวดเร็วขึ้น ประชาชนจะไม่ลำบากเวลาไปติดต่อราชการ ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ส่งผลดีต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป หากประชาชนท่านใดต้องการร้องเรียน หรือมีข้อแนะนำ ติชม เกี่ยวกับงานของ อย. สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]